ضمانت بازگشت وجه

گلبهاران تعهد میدهد که در صورتی که محصول خریداری شده شما با مشخصاتی که در سایت ارائه شده متفاوت باشد وجه خریدار بازگشت داده خواهد شد.